Trang chủ » Bảng giờ tàu

Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Hà Nội Bảng thời gian, giá vé tàu Đà Nẵng - Hà Nội    Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE2  Đà Nẵng - Hà Nội  11:51  03:51  470.000  614.000  957.000  1.010.000   SE4  Đà Nẵng - Hà Nội   14:02  04:30  565.000  627.000   1.015.000  1.053.000  TN2  Đà Nẵng - Hà Nội  07:36  03:01  404.000  497.000  790.000  836.000  SE8  Đà Nẵng - Hà Nội  23:01  15:07  465.000  608.000  948.000  1.000.000  SE6  Đà Nẵng - Hà Nội  02:21  19:26  465.000  608.000  948.000  1.000.000  SE20  Đà Nẵng - Hà Nội  15:00  08:30  444.000  539.000  849.000  894.000 Tuyến đường Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Hà Nội Bảng thời gian, giá vé tàu Huế - Hà Nội  Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE2  Huế - Hà Nội  14:30  03:51  410.000  534.000  864.000  913.000   SE4  Huế - Hà Nội   16:23  04:30  490.000  545.000   926.000  960.000  TN2  Huế - Hà Nội  11:43  03:01  350.000  432.000  714.000  755.000  SE8  Huế - Hà Nội  01:45  15:07  405.000  530.000  856.000  904.000  SE6  Huế - Hà Nội  05:04  19:26  405.000  530.000  856.000  904.000  SE20  Huế - Hà Nội  17:45  08:30  410.000  535.000  875.000  915.000   Tuyến đường sắt từ ga Huế đến Ga Hà Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Nha Trang Bảng thời gian, giá vé tàu Huế - Nha Trang   Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE1  Huế - Nha Trang   07:48  20:19  400.000  466.000  691.000  731.000  SE3  Huế - Nha Trang  10:34  21:38    476.000  741.000  767.000  SE5  Huế - Nha Trang  22:19  11:13  398.000  456.000  687.000  710.000  SE7  Huế - Nha Trang   19:23  07:34  398.000  456.000  687.000  710.000  TN1  Huế - Nha Trang  04:21  17:38  305.000  387.000  580.000  682.000 Tuyến đường sắt từ ga Huế đến ga Nha Trang khoảng 627 km. Có 5 tàu Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Sài Gòn Bảng thời gian, giá vé tàu Huế - Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh)   Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE1  Huế - Sài Gòn   07:48  04h10  590.000  771.000  1.201.000  1.268.000  SE3  Huế - Sài Gòn   10:34  04:30  708.000  787.000  1.286.000  1.333.000  SE5  Huế - Sài Gòn   22:19  18:37  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000  SE7  Huế - Sài Gòn    19:23  15:11  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000  SE21  Huế - Sài Gòn   05:25  07:00  540.000  700.000  1.085.000  1.190.000 Tuyến đường sắt từ ga Huế đến ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) khoảng 1.038 Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Nha Trang Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Nha Trang    Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE2  Sài Gòn - Nha Trang  19:00  02:31 295.000  321.000  486.000  550.000  SE4 Sài Gòn - Nha Trang  23:00  05:35 300.000 327.000   564.000  585.000  SNT2 Sài Gòn - Nha Trang  20:00  05:10   375.000  576.000  626.000  SE8 Sài Gòn - Nha Trang  06h15  13:25 243.000  317.000  471.000  496.000  SE6 Sài Gòn - Nha Trang 09:00 16:30 243.000 317.000 471.000 496.000 SE22 Sài Gòn Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội - Nha Trang Bảng thời gian, giá vé tàu Hà Nội - Nha Trang Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE1  Hà Nội - Nha Trang     19:00  20:19  776.000 1012.000  1.652.000  1.745.000  SE3  Hà Nội - Nha Trang  23:00  21:38    1.033.000  1.770.000  1.834.000  SE5  Hà Nội - Nha Trang    09:00  11:13  767.000  1.002.000  1.636.000  1.728.000  SE7  Hà Nội - Nha Trang  06:15  07:34  767.000  1.002.000  1.636.000  1.728.000  TN1  Hà Nội - Nha Trang  13:15  17:38  665.000  820.000  1.328.000     Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Huế Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Huế  Mã Tàu         Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE2  Sài Gòn - Huế  19:00  14:43  590.000  770.000  1.200.000  1.267.000  SE4  Sài Gòn - Huế  23:00  17:06  708.000  786.000   1.285.000  1.332.000  SE8  Sài Gòn - Huế  06h15  02:07  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000  SE6  Sài Gòn - Huế  09:00  05:04  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000  SE22  Sài Gòn - Huế  13:00  12:20  540.000  700.000  1.085.000  1.190.000   Tuyến đường sắt từ ga Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Đà Nẵng Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Đà Nẵng    Mã Tàu         Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE2  Sài Gòn - Đà Nẵng   19:00  11:51  557000  726.000  1.110.000  1.172.000  SE4  Sài Gòn - Đà Nẵng  23:00  14:30  667.000  740.000   1.177.000  1.220.000  SE8  Sài Gòn - Đà Nẵng  06h15  23:12  550.000  720.000  1.100.000  1.160.000  SE6  Sài Gòn - Đà Nẵng  09:00  02:21  550.000  720.000  1.100.000  1.160.000  SE22  Sài Gòn - Xem tiếp »

Trang đầu< 01020304...>Trang cuối